سخن بزرگان

پیامبر اسلام

"در نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت نهید که مادر شماست .هر کس یر روی آن کار نیک و یا بدی انجام دهد ، گزارش خواهد شد ."

پیامبر اسلام

"اگر رستاخیز (قیامت ) بر پا شد و نهالی در دست یکی از شما بود ؛ اگر می‌توانید آن را بکارید."

پیامبر اسلام

"زمین را نوازش کنید و از آن برکت بگیرید؛ زیرا او مادر شماست ،مادری که به فرزندانش مهربان است ."

پیامبر اسلام

" انسان در قبال آنچه به او ارزانی شده مسئول است چرا که امانت الهی است و بدین معنی نیست که او آزاد است هر گونه مایل است با آن رفتار نماید ."

Course and CHESHME Intros

Learn with Industry leaders and the coolest instructors.

{"post_type":"course","course_style":"popular","featured_style":"course4","grid_columns":"clear3 col-md-4","infinite":"1"}
Loading..
No more to load
Template Design ©ballistichq. All rights reserved.