چالش این هفته بهتر دیدن به قصد شناسایی مسئله است. در هفته اول با هنر محیطی و بعضی از مسائل محیط‌زیستی آشنا شدی. وقت‌اش شده که به دور و برت سری بزنی و ببینی اون موضوعی که بیش از همه برای تو مهم هست چیه؟
کدوم موضوع محیط‌زیستی برای تو بیشتر اهمیت داره و دلت می‌خواد توی حل‌اش نقش داشته باشی؟

توی این چالش با مسائل محیط‌زیستی آشنا می‌شی.

مسئله بازیافت

 

 

 

برنامه درسی دوره

آشنایی با مسئله محیط‌زیست
آلودگی آب‌ها جزئیات 00:00:00
نوجوانان دوستدار محیطزیست جزئیات 00:00:00
پلاستیک جزئیات 00:00:00

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Template Design ©ballistichq. All rights reserved.